fbpx

Правила и условия за ползване на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „Бирабар 2018″ ЕООД услуги посредством уебсайт за онлайн поръчки „thekeybeerbar.com“ („Общите условия“) и урежда отношенията между „Бирабар 2018″ ЕООД и всеки един от потребителите на уебсайта thekeybeerbar.com.
1. ДЕФИНИЦИИ
При прилагане на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази се употребяват в следния смисъл:
  • КЛЮЧЕТО – „Бирабар 2018″ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул.Русе 27А, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205085177, регистрация по ЗДДС: BG205085177;
  • Thekeybeerbar.com – електронен магазин, собственост на Бира Бар КЛЮЧЕТО, достъпен на адрес в интернет http://thekeybeerbar.com , посредством който клиентите имат възможност да извършват Поръчки;
  • Клиент – всяко лице, което е извършило регистрация по реда на настоящите Общи условия и има активен Клиентски профил;
  • Клиентски профил – създаден със завършването на регистрацията и обособен в базата данни на електронния магазин уникален профил на съответния Клиент за достъп до thekeybeerbar.com, достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола;
  • Поръчка – заявка за закупуване на предлаганите през thekeybeerbar.com стоки (храни, напитки и др.), включително и съпътстващата услуга по доставка.
2. Регистрация, приложимост
2-1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между КЛЮЧЕТО и всеки Клиент и са достъпни на интернет страница Общи условия.
2-2. С отбелязването на съответната отметка при завършване на регистрацията или Поръчка всеки Клиент декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и приема да бъде обвързан от тях при всяко използване на електронния магазин и предлаганите чрез него услуги.
2-3. В случай че Клиентът е непълнолетен, отбелязването на съответната отметка за приемане на настоящите Общи условия и завършването на регистрацията/Поръчката трябва да бъде със съгласието на родителите или настойниците за приемане на настоящите Общи условия. В случай че Клиентът е малолетен, изявлението за приемане на настоящите Общи условия и за завършването на регистрацията/Поръчката се извършва от родител или настойник.
2-4. Приемането на Общите условия чрез отбелязването на съответната отметка и изпращането на регистрационната форма чрез натискането на съответния бутон, а също и потвърждаването на всяка отделна Поръчка, представляват електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и водят до сключване на договор(и) между КЛЮЧЕТО и съответния Клиент.
2-5. При регистрация и при последващо актуализиране Клиентът, съответно неговият родител или настойник, декларира, че предоставените данни за самоличност са точни, верни и пълни.
2-6. Посоченият в електронната форма за регистрация/Поръчка (съответно евентуално актуализираният впоследствие) e-mail адрес ще бъде използван от КЛЮЧЕТО за връзка с Клиента, като отправените до него съобщения ще се считат за получени с изпращането им до електронната поща на Клиента без нужда от изрично потвърждение за това.
3. Права и задължения на Клиента
3-1. Клиентът е длъжен да използва thekeybeerbar.com и предлаганите от електронния магазин услуги добросъвестно, по предназначение, за лични и некомерсиални цели.
3-2. Клиентът няма право да предоставя достъп до Клиентския си профил на трети лица. Клиентът е длъжен да пази потребителското име и паролата за достъп до своя Клиентски профил. В случай че трето лице получи достъп до данните за вписване или до Клиентския профил по какъвто и да е начин, съответният Клиент е длъжен незабавно да уведоми за това КЛЮЧЕТО. При неизпълнение на това задължение Клиентът ще носи отговорност за евентуално претърпени от КЛЮЧЕТО вреди, като до момента на надлежното уведомяване КЛЮЧЕТО ще приема всяко идентифициране с потребителското име и паролата на съответния Клиент като достъп, осъществен от самия Клиент.
3-3. В случай на промяна на данните за самоличност, посочени при регистрация, Клиентът е длъжен да ги актуализира своевременно при спазване на изискването те да бъдат точни, верни и пълни.
4. Права и задължения на КЛЮЧЕТО
4-1. При необходимост и с оглед запазването и подобряването на качеството и сигурността на thekeybeerbar.com КЛЮЧЕТО може временно (планирано или инцидентно) да ограничи достъпа до thekeybeerbar.com.
5. Поръчка
5-1. КЛЮЧЕТО има право да променя асортимента, описанието, времето за доставка и другите детайли във връзка с предлаганите в електронния магазин стоки и услуги. КЛЮЧЕТО полага грижа информацията за предлаганите стоки и услуги в електронния магазин винаги да бъде актуална и точна. Въпреки това е възможно някои актуализации да отнемат техническо време.
5-2. Всяка отделна Поръчка се изпълнява на стойност и при другите условия, изрично посочени на Клиента преди финализиране на съответната Поръчка. Тези условия се отнасят единствено до съответната Поръчка, която бива финализирана, като КЛЮЧЕТО не гарантира, че в бъдеще Клиентът ще може да извършва Поръчки при същите условия.
5-3. Времето за доставка зависи от сложността на всяка отделна Поръчка.
5-4. КЛЮЧЕТО има право да откаже Поръчка и/или предаване на напитки, съдържащи алкохол, както и на други продукти, за чиято консумация има възрастово ограничение, когато Клиентът не може да удостовери възрастта си или откаже да го направи в случай на основателни съмнения от страна на КЛЮЧЕТО.
5-5. Поради естеството на поръчаните стоки, Поръчки не могат да бъдат отказвани след финализирането им от страна на Клиента. Изпратена поръчка обвързва Клиента, като той е длъжен да я приеме и да я заплати, освен ако доставените стоки се разминават с поръчаното от Клиента.
5-6. В случай на невъзможност за предоставяне на поръчани от Клиента стоки, КЛЮЧЕТО уведомява клиента за това във възможно най-кратък срок, а в случай че клиентът не избере Поръчката му да бъде променена, всяка евентуално заплатена до този момент от Клиента сума се възстановява в пълен размер чрез използване на същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната транзакция, освен ако Клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Клиента.
6. Начини на плащане
6-1. Стойността на стоките и услугите се заплаща при получаване.
7. Рекламации
7-1. При констатиране на несъответствие между Поръчка и доставените стоки в количествено и качествено отношение Клиентът има право да предяви рекламация. Клиентът трябва да предяви рекламация в рамките на 60 минути, считано от часа на предаване на Поръчката, като уведомлението следва да бъде подадено чрез телефонно обаждане до номер 0877 555 535. КЛЮЧЕТО има право да откаже приемането и разглеждането на рекламация, когато уведомлението за рекламация е отправено след изтичане на този срок.
7-2. При предявяване на основателна рекламация КЛЮЧЕТО предлага следните възможности за разрешаване на установения проблем в зависимост от ситуацията, вида и естеството на проблема:
7-2-1. Ако стоката е основно ястие, салата, бургер, десерт, напитка или хлебче, КЛЮЧЕТО ще я замени с нова по-възможно най-бързия начин и в рамките на същия ден или ще предостави ваучер, от който Клиентът ще може да се възползва при следваща своя Поръчка. Стойността на ваучера ще се равнява на стойността на стоките, за които е била приета и одобрена рекламация.
7-2-2. Ваучерът не може да бъде комбиниран с друг вид отстъпка. Ваучерът може да бъде използван единствено за плащане на цяла Поръчка или част от нея, като ваучерът може да бъде използван само еднократно – един ваучер не може да бъде използван за плащане на две или повече Поръчки.
7-3. Във всички случаи на неточно изпълнение на Поръчка, с изключение на тези, свързани с недоставена стока, рекламацията може бъде призната за основателна, единствено ако Клиентът представи на доставчика стоката, от която е останал недоволен, в количество, което е не по-малко от две трети от доставеното.
8. Прекратяване на отношенията между страните
8-1. Отношенията между страните могат да бъдат прекратени в следните случаи:
8-1-1. по взаимно съгласие;
8-1-2. при доброволно закриване на Клиентски профил;
8-1-3. в случай че Клиент заяви изрично в писмен вид в съответния период, че не приема извършени изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия или Политиката на поверителност;
8-1-4. при настъпване на обективни причини, правещи невъзможно изпълнението на договора;
8-1-5. едностранно от КЛЮЧЕТО, в случай че бъде установено, че Клиентът използва електронния магазин и/или предлаганите чрез него услуги в нарушение на настоящите Общи условия, например при съзнателно предоставяне на неточен адрес за доставка. Във всички случаи на нарушение на настоящите Общи условия КЛЮЧЕТО има право да откаже приемането на Поръчки от същия Клиент в бъдеще.
8-2. В посочените по-горе случаи Клиентският профил се закрива и достъпът до него се преустановява.
9. Интелектуална собственост
9-1. Електронният магазин thekeybeerbar.com, цялото негово съдържание, както и свързаните търговски марки, са обекти на интелектуална собственост, закриляни по силата на действащото българско и приложимото международно законодателство. „Бирабар 2018″ ЕООД притежава (или е упълномощено от съответните трети страни да използва) правото на интелектуална собственост върху електронния магазин в неговата цялост, както и върху всички съставляващи го отделни компоненти, и съдържанието му не може да бъде използвано нито в неговата цялост, нито частично от трети лица без изричното предварително писмено съгласие на носителя на правата на интелектуална собственост.
9-2. КЛЮЧЕТО има право да използва получени от своите Клиенти коментари и препоръки за развитие на своите услуги като свои, по пряк или косвен начин и без да дължи възнаграждение за това.
10. Ограничаване на отговорността
10-1. КЛЮЧЕТО не носи отговорност за претърпени от Клиента имуществени и неимуществени вреди, претърпени загуби или пропуснати ползи в случай на неспазване на настоящите Общи условия от страна на Клиента или поради други, независещи пряко от КЛЮЧЕТО причини, и/или когато това се дължи на обстоятелства извън контрола на КЛЮЧЕТО, например при временни проблеми с хостинг услугите или плащанията през външен доставчик.
10-2. КЛЮЧЕТО не носи отговорност за засягането на правата на трети лица с (без)действията на Клиента при използването на електронния магазин и/или предлаганите чрез него стоки и услуги, в хипотези, включващи, но без да бъдат ограничени до нарушаване на настоящите Общи условия, като например използване от Клиент на чужди данни за самоличност.
11. Промени в Общите условия
11-1. При необходимост КЛЮЧЕТО има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия.
11-2. При извършване на изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия, те биват публикувани на thekeybeerbar.com, като на Клиентите се предоставя двуседмичен срок за запознаването с промените.
11-3. В предоставения им двуседмичен срок Клиентите могат да заявят с изрично писмено съобщение до КЛЮЧЕТО, че не приемат измененията и/или допълненията в Общите условия. В такъв случай Клиентският профил на съответния Клиент се закрива и отношенията между страните се прекратяват.
11-4. В случай че Клиентът не възрази изрично в двуседмичния срок, се счита, че той приема измененията и/или допълненията и те действат в отношенията между страните и ги обвързват занапред. Изменените и/или допълнени Общи условия действат между страните и в случаите, когато Клиентът ги приеме наново в рамките на двуседмичния период във връзка с финализирането на нова Поръчка.
11-5. Изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия не засягат отношенията между КЛЮЧЕТО и Клиента, възникнали преди съответните промени във връзка с валидно заявени, приети и изпълнени Поръчки.
12. Решаване на спорове, други разпоредби
12-1. В случай на неудовлетвореност от електронния магазин или предлаганите чрез него услуги КЛЮЧЕТО насърчава Клиентите да се свържат директно с представител на дружеството по един от посочените в раздел „Контактна информация“ по-долу начини, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че Клиентът не желае да използва този способ или не е удовлетворен от отговора на КЛЮЧЕТО, право на Клиента е да отнесе въпроса до европейската Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове. Право на клиента е да отнесе подобни въпроси и до Комисията за защита на потребителите.
12-2. За неуредените в настоящите Общи условия положения се прилагат общите разпоредби на българското и съответното приложимо международно законодателство.
12-3. Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не води до недействителност на Общите условия в тяхната цялост.